Onderwijs(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod dekt de kerndoelen die het Ministerie heeft vastgelegd voor het basis- en voortgezet onderwijs. Sterker nog, we willen een toevoeging realiseren op het gebied van sociaal emotionele en spirituele ontwikkeling. We leggen daarbij een groot accent op ontwikkeling van het eigen bewustzijn van het kind in de relatie met zichzelf en met de ander.

We benaderen de verschillende leergebieden in hun natuurlijke samenhang. De hoofdtaak van de begeleiders is het creëren van een rijk scala aan levenslessen, waarin veel uitdaging voor het kind zit en voldoende stimulans voor de ontwikkeling op alle leergebieden. In de organisatie van het creëren van de levenslessen staat flexibiliteit voorop, juist omdat de interesses en leervoorkeuren van het kind centraal staan.

Vaak gestelde vragen vanuit de maatschappij dat doelen niet bereikt worden, is bij IBBO niet relevant, daar het kind weer in zijn kracht komt te staan door de levenslessen die het ervaart binnen het IBBO.

Door onze manier van werken, krijgen kinderen de ruimte om te ontdekken, en hun eigen leerproces vorm te geven. Hierdoor ontstaat een leerproces gestoeld op zelf willen en inspiratie van binnenuit. Willen doen, ervaren, weten, en willen leren. Dan zijn motivatie en rendement het grootst.

Naast het de spirituele, sociaal- emotionele en creatieve ontwikkeling blijft er voor het kind voldoende ruimte over om aan het cognitieve gedeelte te werken.

 

Primair Onderwijs (PO)

Omdat elk mens uniek is en zijn eigen ontwikkel- en leertempo heeft, wordt elk  kind apart 'bekeken'. Wat is dit voor een kind, wat kan en kent het al, wat zijn haar/zijn kwaliteiten en capaciteiten én wat is zijn/haar passie? Ook wordt er gekeken of er hiaten zijn die verholpen moeten worden, terwijl de kerndoelen hierbij in het oog worden gehouden. Er wordt samen met het kind naar een doel gewerkt, waarbij het leert zelfstandig te werken, en verantwoordelijkheid te nemen. Het doel verschilt per kind.

Het kind werkt vanuit een eigen leervraag, of vanuit een gezamenlijk project (coöperatief leren). Elke dag wordt er geëvalueerd. In het leer-ontwikkelings-systeem wordt de voortgang bijgehouden en vastgelegd, alsmede in het portfolio. Ieder kind noteert in het digitale logboek in het account van het leer-ontwikkel-systeem zijn/haar bevindingen van de dag. Deze kunnen worden gevolgd door de ouders via een inlogcode.

Als het kind werkt vanuit een leervraag, gaat het zelf onderzoeken, planning maken welke middelen heb ik nodig, hoeveel tijd besteed ik eraan, welke personen kan ik raadplegen (kan ook uit het VO), excursie organiseren, bevindingen noteren, reflecteren en uiteindelijk het onderzoek afronden middels een presentatie. Het uitgangspunt van IBBO is zoveel mogelijk een transfer te maken tussen leren en de werkelijkheid!

Samen zal IBBO met het kind zijn/haar leer-ontwikkelings-traject bepalen en er wordt van  het kind verwacht dat het zich houdt aan de gemaakte afspraken. Hij/zij blijft zelf medeverantwoordelijk, samen met de ouders, voor de eigen Mens/leerontwikkeling.

 

Voortgezet onderwijs (VO)

Hier wordt de lijn voortgezet vanuit het PO. Er wordt nog meer een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en inzet.

Binnen het IBBO zijn docenten met VO-bevoegdheid aanwezig en andere getalenteerde begeleiders, die in zoveel mogelijke vakken begeleiding en ondersteuning geven.

Het kind wordt de mogelijkheid geboden Wereldse talen te volgen, te weten: Frans, Duits, Engels, en eventueel Spaans, Italiaans indien een vakdocent aanwezig is.

IBBO biedt de mogelijkheid aan om de kinderen te begeleiden naar het examen in verschillende vakken, mits de intrinsieke motivatie bij het kind duidelijk aanwezig is.  

Blijkt volgens het team van IBBO, dat het kind nog niet toe is aan het deelnemen van een examen, zal dit duidelijk aan het kind en de ouders kenbaar worden gemaakt.

Als het kind, met goedkeuring van het team, deelneemt aan een examen, zijn kind en ouders verplicht dit zelf kenbaar te maken voor 31 december 2017 aan het DUO ( Dienst Uitvoering Onderwijs).

Het VO werkt net als het PO vanuit een onderzoeksvraag of aan een gezamenlijk project..

De jonge mensen leren bij IBBO eigen keuzes te maken en doelen en leerplannen op te stellen. Het streven is dat het kind als autonoom mens in de maatschappij kan functioneren. Ze leren verbanden te leggen tussen het Menszijn en de vakken.

Dit wordt vastgelegd in het  Leer-Ontwikkelings-Systeem, Spectrovita. Hierdoor leren ze kritisch naar zichzelf te kijken en binnen het Spectrovita wordt er dagelijks een logboek bijgehouden door zowel de kinderen als de begeleiders.

Ben ik welkom?

Iedereen is welkom bij IBBO die de visie van IBBO volledig respecteert, ondersteunt en naleeft in de leeftijdscategorie van 4 - 18 jaar en ouder.

Iedereen die het gevoel wilt ervaren er te mogen ZIJN, te mogen zijn zoals je bent.

 

Er kunnen verschillende redenen zijn om voor IBBO te kiezen.

Bijvoorbeeld:

 • Je kiest bewust voor Spiritueel onderwijs, zoals o.a. deelname aan meditaties, yoga, bewustzijnsoefeningen.
 • Je kiest bewust IBBO, omdat de manier van werken jouw aanspreekt.
 • Je bent hooggevoelig of hoogbegaafd en wil graag in een omgeving leren die hier rekening mee houdt en jou helemaal begrijpt.
 • Je bent al lange tijd thuis en wilt weer leren in een liefdevolle omgeving.
 • Je ben thuis en vrijgesteld van leerplicht en wilt gastlessen volgen bij CVSO (THON),

  Bij ons kun je kiezen om samen te werken of alleen. Actief zijn wordt afgewisseld met stil zijn. Dat mag zolang je respect hebt voor de ander.
  In ontspannende momenten zelf kiezen wanneer je actief wilt zijn en buiten wilt zijn, wanneer je trek hebt om te eten, zin hebt om een uitdaging aan te gaan, vanuit een vraagstelling die je bezig houdt een onderzoek starten, voor ontspanning die bij jou past zoals bijvoorbeeld pianospelen, zingen schilderen, even in stilte wilt lezen. 

  Dit is allemaal mogelijk bij IBBO!

Inspectie

Hieronder zijn de definitieve rapporten te vinden van het kwaliteitsonderzoek dat de inspectie op 23 juni 2016 op IBBO Angeliet PO en VO heeft uitgevoerd. 

Kwaliteitsonderzoek PO

Kwaliteitsonderzoek VO

Schoolplan

Wilt u op de hoogte blijven?

Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: