Bewustzijn

Het IBBO ( Ik Ben Bewust Onderwijs) is een erkende
spirituele school voor basis- en voortgezet onderwijs.
Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid,
innerlijke kracht, vertrouwen, onvoorwaardelijke
liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde.(Scroll naar beneden of gebruik het Menu)

Visie

"Wat men idealisme noemt is slechts het realisme van het hart. Het zijn onze innerlijke passies komende vanuit ons ware Zelf die vragen om bezieling, omarming en realisatie". (auteur onbekend)

De liefde voor het kind heeft mij gebracht tot het opzetten van IBBO.
De zachtaardigheid, bescherming en geborgenheid waar een kind recht op heeft.
Doordat de Mensheid zover is afgedwaald van Moeder Aarde en het geschenk van het leven, is de hardheid in de wereld gekomen. Door die hardheid kwamen kinderen niet tot hun hart.
Ik heb gezien dat ik opgeroepen ben geworden door de Vrouwe van Alle Volkeren, om mijn hart te volgen en beter voor de kinderen te gaan zorgen. Op dat moment heb ik geweten dat dit mijn taak was.

Mijn taak is om de kinderen Bescherming, Liefde, Geborgenheid te geven en de Kracht weer terug te vinden in zichzelf.
Vanuit deze visie werk ik. Vanuit de visie dat het kind Kracht heeft, waardoor het de macht over haar/zijn leven kan pakken en van daaruit vertrouwen krijgt.
Dit zijn de fundamenten waardoor ik niet anders kon, dan IBBO op te zetten, daar het kind ONTkracht werd, doordat het Materie kreeg die het niet nodig had om mens te zijn.
Het kind heeft in eerste instantie geen rekenen en taal nodig!
Het kind heeft LIEFDE nodig.
Het moet gezien worden, zodat het haar/zijn Kracht kan vasthouden en de macht over het eigen leven kan nemen, waardoor het de keuzes kan maken om te leren en te kijken, wat het nodig heeft in deze maatschappij, om mee te dragen aan een Nieuwe Wereld.
Het kind weer terug te begeleiden MENS te ZIJN.

De kern van ons spiritueel onderwijs, is het bewustzijn, dat een leer/ervaringsplek op de eerste plaats een energetisch veilige plaats is waarin zowel het kind als begeleiders de mogelijkheid hebben om bewust te zijn wie zij werkelijk zijn: individuele wezens met een eigenheid in bewustzijn, talenten, capaciteiten en een recht op hun persoonlijke ontwikkeling.
Het kind en begeleiders zijn zich bewust van hun eigen kwaliteiten, krachten en energieën waardoor ze zich veilig voelen. Veilig voelen is de belangrijkste voorwaarde voor een natuurlijke ontwikkeling als creatie voor zelfacceptatie en zelfwaardering.
Zelfacceptatie en zelfwaardering zijn de bakermat van zelfstandigheid.

Cognitieve vermogens en zelfontplooiing kunnen zich ontwikkelen in een omgeving waar bewustzijn heerst.  Deze ontwikkeling is niet beperkt tot het zuiver cognitieve maar gaat uit van de eigen bewuste levensweg en een persoonlijk proces dat nauw verbonden is met de gemeenschap waarin we leven. Het bewust aangaan van het levensproces geeft vrijheid, innerlijke kracht, vertrouwen, autonomie, onvoorwaardelijke liefde, warmte, inzicht, passie en vreugde.
Kenmerkend voor het Spirituele onderwijsconcept is het scheppen van een basis voor bewustzijn, een levenswijze, waaruit kind vanuit zijn passie en zelfstandigheid leeractiviteiten oppakt.

 

Gentille Boijmans – Schellings

Visionair

Sfeer en veiligheid

Bij IBBO hechten we veel waarde aan een rustige, veilige sfeer in het gebouw maar ook in de mens zelf. IBBO is een oase van rust en thuiskomen voor zowel de begeleiders, het kind en de ouders. Deze oase van rust proberen we te creëren door allereerst naar onszelf te kijken als begeleiders en te zien dat wij de gewenste rust op elk moment van de dag zelf kunnen neerzetten door onze (vriendelijke) woorden, rustige manier van praten, innerlijke kalmte. Het is dan ook de taak van de begeleiders om deze staat van zijn door te geven aan de kinderen. Dit doen we door de kinderen kennis te laten maken met meditatie, Universele wetten, Waardeneducatie en  hun eigen gedrag in relatie naar zichzelf en de omgeving, hun eigen behoeftes (deze ook herontdekken), de functie van innerlijke vrede te laten ervaren.

 

IBBO staat garant voor de veiligheid van het kind. In en om het gebouw zijn de nodige maatregelen getroffen om het kind zo veilig mogelijk naar deze plek te laten gaan.

Volgens afspraak is iedereen van  08.45 u op IBBO aanwezig tot16.00 u.

Het kind is verplicht om ten alle tijden in het gebouw te blijven tenzij er middels een afspraak anders is bepaald. De kinderen mogen in het gebouw absoluut geen wapens, rookartikelen, drugs, alcohol, energiedrankjes, snoep, kauwgum, suikerhoudende drank of voeding enz. meenemen. Het mobieltje is op IBBO niet in gebruik en wordt in de ochtend in bewaring gebracht. Indien nodig kan iedereen gebruik maken van de schooltelefoon.

Iedereen neemt dagelijks deel aan de verantwoording in het uitvoeren van de klusjes.

 

Door de gemixte leeftijden wordt er bij IBBO extra gelet op de PO kinderen. Dezen mogen zich ook tussen de kinderen van  (VO) veilig voelen.

Voor iedereen heeft IBBO een stilteruimte waar je in je eigen tijd kunt rusten, mediteren of waar je even met je werk kunt gaan zitten onder begeleiding. Deze ruimte dient als afschakelruimte en is gericht op de bevordering van innerlijke rust bij iedereen indien dit vanuit het kind nodig is.

Daar IBBO bewust omgaat met trillingen, hanteren wij een algemeen geldende afspraak, dat er alleen muziek beluisterd wordt via de aanwezige apparatuur in iedere ruimte.

We maken gebruik van rustgevende instrumentale muziek die is samengesteld door zowel kinderen als begeleiders.

Het gebruik maken van het internet is bedoeld, om kennis te vergaren als ondersteuning voor de Mens/leerontwikkeling. Hoofdtelefoons worden niet toegestaan, daar kinderen door IBBO worden begeleid in het vasthouden van de nodige concentratie. Er worden verschillende oefeningen aangeboden waaruit het kind zelf mag kiezen.

 

Er wordt altijd ruimte gemaakt voor individuele gesprekken als kinderen zich niet oké

voelen. Dit is bij IBBO heel belangrijk. Van daaruit kan het kind zijn weg weer vervolgen!

 

Een dag bij IBBO

In de ochtend, voordat de kinderen naar IBBO komen, creëert het team een prikkelarme omgeving.

Om 09.00 u is iedereen in de verbindingsruimte en wordt er gebruik gemaakt van Lavendel om te reinigen en tot rust te komen. Iedereen neemt hieraan deel.

Daarna volgt er een kort bezinningsmoment en wordt er door zowel de begeleiders als de kinderen het doel van de dag gedeeld!

Iedereen gaat naar de ruimte om vervolgens zijn eigen programma van de dag te doorlopen.

Om 12.15 u wordt er gezamenlijk gegeten in de eetruimte en indien gewenst kan men buiten vertoeven.

Vanaf 13.00 u gaat het programma weer verder. Dat kan per kind, per dag veranderd of aangepast worden in overleg met de begeleiders. Er worden tussendoor ook workshops aangeboden waar men zich op kan inschrijven.

Tegen 15.00 u wordt er door iedereen geëvalueerd in Spectrovita. Zo wordt men bewust hoe de dag is verlopen.

Om 15.25 u gaat iedereen zijn eigen ondersteunende taak uitvoeren, zoals eigen plek schoonmaken, samen alle andere ruimtes stofzuigen, dweilen etc. .

Dan is er om 15.45 u de eindkring in de verbindingsruimte. Er worden ervaringen gedeeld en om 16.00 u gaat iedereen huiswaarts!

Privacy

Het privacyreglement van Ibbo Angeliet,

Het reglement is voor de Ibbo school, Angeliet, gevestigd te 6165 CC Geleen, Op de Vey 18, dan wel de overige Ibbo scholen die vallen onder Ibbo visie.

Definities:

Persoonsgegevens:  zijn de gegevens van een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijke persoon.

Verwerking van de persoonsgegvens: elke handeling of elk geheel van handelingen m.b.t. persoonsgegevens waaronder o.a. het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiden of enige andere vorm van ter beschikking stelling, samenvoegen, met elkaar in verband brengen alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens: Een gegeven dat iets zegt over zijn godsdienst, levensovertuiging, ras, politieke gezindheid of zijn gezondheid en het BSN.

Betrokkene: Degene op wie de persoonsgegevens betrekking heeft, al dan niet vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.  Aldus de leerlingen.

Wettelijke vertegenwoordiger: Indien de betrokkene de leeftijd van zesten jaar nog niet heeft bereikt wordt hij vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Veelal zal dit de ouder zijn dan wel een voogd.

Verantwoordelijke:  Is in dit geval het bestuur van de Ibbo – school  (Angeliet). Deze stellen vast welke gegeven van de persoon worden verwerkt en met welk doel.

Bewerker: degenen die t.b.v. de verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt. Deze zijn niet onder het gezag van de school onderworpen.

Derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon, die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

Reikwijdte en doelstelling:

Dit reglement stelt regels over de verwerking van de persoonsgegevens van leerlingen en begeleiders van Ibbo (Angeliet;)

Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van betrokkene diedoor de ibbo school ( Angeliet) worden verwerkt.

Het doel van dit reglement is:

De persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen tegen verkeerd en onbedoeld gebruik van de persoonsgegevens.

Vast te stellen welke persoonsgegevens worden verwerkt en met welk doel.

De persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken, te waarborgen en tevens de rechten van de betrokkene te waarborgen.

 

Doelen v.d. verwerking van persoonsgegevens (p-gegevens):

Bij de verwerking van de persoonsgegevens houdt Ibbo Angeliet zich aan de wettelijke voorschriften zoals gegeven in Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG)

Doelen:

De verwerking van de p-gegevens vindt plaats voor:

De organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, deelnemers of studenten, dan wel het geven van studieadviezen;

Het verstrekken van of ter beschikking stellen van leermiddelen;

Het bekend maken van informatie over de organisatie en leermiddelen als bedoeld onder a en b, alsmede informatie over leerlingen, deelnemers of studenten op de eigen website.

Het bekend maken van de activiteiten van de school of bestuur op de eigen website.

Het berekenen, vastleggen en innen van inschrijvingsgelden, school- en lesgelden, bijdragen of vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen.

Het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountscontrole.

Het onderhouden van contacten met oud-leerlingen, oud-begeleiders, van de verantwoordelijke.

Doelbinding:

De P-gegevens worden alleen gebruikt voor zover dat gebruik  overeenkomt met de omschreven doelen van de verwerking en de school verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is om de vastgestelde doelen te bereiken.

Soort gegevens:

Die gegevens zoals beschreven in het ouder/ en kindovereenkomst.

Grondslag van de verwerking:

De verwerking van de P-gegevens vindt plaats op grond van:

Indien de betrokkene zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven;

Indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of het nemen van pre contractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

Op grond van een wettelijke verplichting;

Bij vitaal belang;

Publiekrechtelijke taak (P-taak), het verwerken van de P-gegevens noodzakelijk is voor een goede vervulling van de P – taak, namelijk het geven van onderwijs.

Een gerechtvaardigd belang

Bewaartermijnen:

De school bewaart de P-gegevens niet langer dan noodzakelijk om het doel te bereiken tenzij een wettelijke bewaarplicht geldt.

Toegang:

De school verleent slechts toegang tot de in de administratie en systemen van de school opgenomen P – gegevens aan:

De bewerker en derde de onder rechtstreeks gezag vallen van de school;

De bewerker die P – gegevens verwerkt en gemachtigd is door de school;

Derden die op grond van wettelijke voorschrift toegang moet worden verleend en alleen voor die gegevens waartoe deze rechtens bevoegd is.

Beveiliging en geheimhouding:

De school neemt beveiligingsmaatregelen op technisch en organisatorisch gebied, zodat  P-gegevens niet beschadigd worden, verloren gaan of onrechtmatig worden verwerkt;

De school neemt maatregelen zodat medewerkers en/of begeleiders niet eer toegang hebben tot P – gegevens dan strikt noodzakelijk.

Bij de beveiligingsmaatregelen wordt rekening gehouden met de ontwikkeling in de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, rekening houden met concrete risico’s die van toepassing kunnen zijn op de P – gegevens.

Iedereen die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij beschikking krijgt over P-gegevens is verplicht tot geheimhouding.

Verstrekken gegevens aan derden:

Alleen wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Bij toestemming van de betrokkene. (verplichte uitwisseling aan de leerplichtambtenaar of het ministerie van Onderwijs).

Sociale media:

Voor het gebruik van P –gegevens in sociale media alleen met toestemming van de school.

Rechten betrokkene:

Elke betrokkene heeft recht op inzake op de P – gegevens die betrekking hebben op haar/hem. De school kan vragen om een geldig ID –bewijs ter verificatie.

Betrokkene kan verzoek doen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van haar/zijn P – gegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onredelijke inspanning vereist.

Betrokkene kan verzet aantekenen tegen het gebruik van de gegevens indien de school P – gegevens verwerkt waarvoor geen grondslag is in de wet of geen toestemming heeft.

De school dient binnen de termijn van 4 weken na ontvangst van het verzoek, het verzoek uitvoeren dan wel uitleg geven (schriftelijk/gemotiveerd) waarom het verzoek niet wordt ingewilligd.

Indien het verzoek wordt ingewilligd draagt de school zorg voor het zo spoedig mogelijk doorvoeren van de verzochte wijzigingen.

Voor zover voor de verwerking van P-gegevens voorafgaande toestemming vereist is, kan deze toestemming ten allen tijden door de wettelijke vertegenwoordiging worden ingetrokken.

Transparantie:

De school informeert de betrokkene over de verwerking van zijn P – gegevens, indien de aard van verwerking dit vraagt dan wordt de betrokkene apart benaderd.

De school informeert betrokkene op hoofdlijnen over afspraken gemaakt  met derden en bewerkers (begeleiders) die P-gegevens van betrokkene ontvangen.

Klachten:

Heeft U een klacht over de omgang met de P-gegevens of over dit reglement dan kunt U dit kenbaar maken bij de school, dan wel tot  de rechter of het college bescherming P – gegevens.

Onvoorziene situatie:

Indien er zich een situatie voordoet die niet beschreven is in dit reglement dan neemt de verantwoordelijke de benodigde maatregelen.

Wijziging reglement:

De verantwoordelijk heeft het recht dit reglement te wijzigingen. En maakt dit bekend op de website onder naam Privacyreglement.

Wilt u op de hoogte blijven?

Ik wens de volgende mailingen te ontvangen: